Product Performance

CONTACT US

TEL:028-82511538

TEL:028-82491027

FAX:028-82511338

ZIP:611430

ADD:No.99 Xinhuajiulu Road,Zone B,Xinjin Industrial Centralized Development District

Jiangsu city of Nanjing province Nanjing 2000 Yangtze River Bridge


Time of issue:

2016-09-29

IntroductionandjointdevelopmentofsuccessfulSSFC1600bridgetelescopicdevice

Jiangsu city of Nanjing province Nanjing 2000 Yangtze River Bridge

Introduction and joint development of successful SSFC1600 bridge telescopic device

 

Keyword: